Four way reversing valve

Showing all 6 results

สินค้าแบรนด์ซีรีย์รุ่น
4 WAY REVERSING VALVE SANHUA SA SHF(L)-4H-23U-51 SANHUA SA SHF(L)-4H-23U-51 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 WAY REVERSING VALVE SANHUA SHF-11H-45D1 (incl.Coil) SANHUA SHF-11H-45D1 (incl.Coil) รายละเอียดเพิ่มเติม
4 WAY REVERSING VALVE SANHUA SHF-20A-46 SANHUA SHF-20A-46 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 WAY REVERSING VALVE SANHUA SHF-35B-67-01 SANHUA SHF-35B-67-01 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 WAY REVERSING VALVE SANHUA SHF-50-79 with 1m lenght SANHUA SHF-50-79 with 1m lenght รายละเอียดเพิ่มเติม
4 WAY REVERSING VALVE SANHUA SHF(L)-7H-34U-51 SANHUA SHF(L)-7H-34U-51 รายละเอียดเพิ่มเติม