ประเภทสินค้า

 • UPS

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

Job Description

 • ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมและปฏิบัติงานตามแผนงานผลิต
 • ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
 • ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ดูแลและบันทึกเอกสารที่เกียวข้องกับกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้
 • สนับสนุนการทำงานของวิศวกร
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส , การป้องกันยาเสพติด , ความปลอดภัย ฯลฯ
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • วายริ่งและติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนสวยงามตามแบบไฟฟ้า
 • จัดเตรียมตู้ให้พร้อมเทส หรือ QC (กรณีงานไฟฟ้าติดตั้งครบ)
 • แยกตู้และห่อตู้ตามแบบ เพื่อเตรียมจัดส่ง
 • เบิกของให้เพียงพอต่อการใช้งานในงานนั้นๆ
 • เช็คของที่ใช้งานให้ตรงกับแบบ และรับของที่สโตร์

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ในสาขาไฟฟ้า
 • สำหรับ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.15-17.15 น. วันเสาร์ 8.30 – 16.00 น.

แบบฟอร์มสมัครงาน