ประเภทสินค้า

นักศึกษาฝึกงาน

Job Description

  • ช่วยเหลืองานเอกสารของแผนกSales เช่นสแกนเอกสาร ถ่ายเอกสาร ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

  • เพศชายหรือหญิง กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3-4
  • สามารถฝึกงานได้4เดือนขึ้นไป
  • สามาถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะ word, Excel
  • สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเอกสารได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีวินัย และความรับผิดชอบต่องาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!