ประเภทสินค้า

 • UPS

ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Job Description

 • ดูแลและควบคุมการดำเนินงานพัฒนา การทดสอบ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดและเวลา
 • ออกแบบฟังก์ชันการทำงานและเลือกอุปกรณ์เพื่อให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการวางแผน ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับผู้บังคับบัญชา
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานและการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องในด้านการออกแบบและการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • วางแผนกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน
 • ให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องแก่พนักงานทีม ในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานและการวางกลยุทธ์
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเป้าหมาย หน้าที่ และระยะเวลาในการทำง่าน
 • ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบ HVAC หรือ Refrigeration 5 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี ตลอดจนมีพื้นฐานที่ดีในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สามารถเขียนหรือพูดภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้งาน AutoCAD , Solidworks , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบปรับอากาศรวมถึงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบหรือติดตั้งหรือตรวจซ่อมระบบทำความเย็นอย่างน้อย 5 ปี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

แบบฟอร์มสมัครงาน