ประเภทสินค้า

 • UPS

ผู้ช่วยผู้คุมเครื่อง CNC

Job Description

 • ประสานงานกับผู้คุมเครื่อง CNC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบาย 5 ส
 • ติดป้ายบ่งชี้แยกของดีของเสียได้อย่างถูกต้อง
 • ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและบันทึกผลตามแผนที่กำหนด
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฎระเบียบบริษัทยอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส การป้องกันยาเสพติด ความปลอดภัย ฯลฯ
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันจันทร์ – เสาร์ ได้
 • สามารถทำงานที่ศาลายา จ.นครปฐม (ใกล้ม.มหิดลศาลายา)

แบบฟอร์มสมัครงาน