ประเภทสินค้า

 • UPS

วิศวกรโครงการประกอบรถห้องเย็น

Job Description

 • ออกแบบและเขียนแบบงานประกอบรถห้องเย็น (Insulated Truck Body & Refrigeration Unit)
 • คำนวนวิเคราะห์ขนาดและความแข็งแรงของโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ
 • จัดทำ Shop Drawing ให้มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับงาน assembly
 • ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบตามทีได้รับมอบหมาย เพื่อให้แบบมีความพูกต้อง
 • บริหารทางเลือกสำหรับการจัดหาวัสดุชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ
 • จัดทำแผนงานการประกอบและทดสอบวัดผลการทำงานของรถห้องเย็น
 • บริหารโครงการ ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาหน้างาน และสรุปแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ
 • มีความสามารถเชิงเทคนิค และบริหารโครงการ ,ควบคุมต้นทุน และคุณภาพงาน
 • มีประสบการณ์ Estimate งานเครื่องกล ,งานเครื่องทำความเย็น
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad อ่านและเขียนแบบได้
 • มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีประสบการณ์จากโรงงานประกอบรถปิคอัพ รถบรรทุก ด้านการออกแบบและประกอบ Chassis
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน