เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Job Description

งานด้านจัดซื้อ

 • หาราคาวัสดุ, สิ่งของ, เครื่องมือ ตามคำร้องขอของฝ่ายต่างๆ
 • จัดหาวัสดุ, สิ่งของ, เครื่องมือ ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านสินค้าคงคลัง, ราคา , ทันในเวลาที่กำหนด และเงื่อนไขต่างๆ
 • ดำเนินการคืน เปลี่ยน หรือปรับปรุงสินค้าที่ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ หรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
 •  จัดระบบและดำเนินการเปิด PO. หลังจากคัดเลือก supplier ได้แล้ว เพื่อซื้อสินค้าโดยเอกสารต้อง ถูกต้อง, กระชับ, รัดกุม
 • ติดตาม Order Acknowledgement และ Invoice จาก Supplier และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ให้ตรงกับ PO
 • ติดตามตารางการจัดส่งสินค้าจาก supplier
 • ประสานงานและติดตามผลการส่งมอง สินค้าของ ผู้ขาย
 • จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ขาย เช่น ประเภทสินค้า คุณภาพ ราคา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ เลือกใช้บริการ

งานด้านการหาผู้ขายรายใหม่

 • หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่
 • ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ,PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ด้านงานจัดซื้อ,จัดหา,จัดจ้าง,มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีปฎิภาณไหวพริบ,มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

แบบฟอร์มสมัครงาน