เจ้าหน้าที่บุคคล (ศาลายา นครปฐม)

Job Description

 • งานด้านสรรหา
  1. ควบคุมอัตรากำลังคน หาช่องทางการสรรหา เช่น ออกบูธ website สำนักจัดหางาน ฯลฯ
  2. นัดสัมภาษณ์งาน และคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม JD
  3. บันทึกข้อมูลใบสมัครงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานลงระบบข้อมูล Payroll
 • งานด้านอบรม
  1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  2. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี
  3. จัดสถานที่และของว่างสำหรับอบรม/สัมมนาในบริษัทฯ
 • งานด้านค่าจ้าง
  1. รวบรวมเอกสารเงินเดือน และจัดทำเงินเดือนให้พนักงาน
  2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้พนักงานและดำเนินการรวบรวมเอกสาร
 • งานด้านสวัสดิการ
  1. จัดทำเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  2. แจ้งประกันอุบัติเหตุให้พนักงาน และประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  3. ดำเนินงานตามระบบ ISO 9001
 • งานด้านอื่นๆ
  1. ร่วมจัดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ และเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทกำหนด
  2. รับฟังและให้คำปรึกษากับพนักงาน, ดูแลเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับแม่บ้าน
  3. วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้
  4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  5. ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส , การป้องกันยาเสพติด , ความปลอดภัยฯลฯ
  6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องประกันสังคมและกฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่นครปฐม ศาลายาได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน