เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

Job Description

 • ประสานทั่วไปเกี่ยวกับ Event , สัมมนา , ดูหน้างาน , ประชุม , อบรม , ออกบูธ
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าใน ZOHO CRM รวมถึงการช่วยฝ่ายขายส่งอีเมล์แนะนำบริษัท และขอนัดเข้าพบ
 • ประสานงานทางการตลาดทั่วไป กับฝ่าย / แผนกต่างๆ
 • ประสานงานสั่งซื้อสินค้าแจกตามเทศกาล

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากใช้โปรแกรม ZOHO CRM เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ อาทิ โรงแรม , โรงงานผู้ผลิต , สมาคม
 • กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความรักในการทำงานกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อาทิ ออกบูธ , จัดสัมมนา , อบรม , โร้ดโชว์
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง
 • มีความสามารถในการสื่อสารทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ที่ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

แบบฟอร์มสมัครงาน