ประเภทสินค้า

 • UPS

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer

Job Description

งานด้านการพัฒนา

 • ศึกษาความต้องการของตลาด RHVAC พร้อมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แนวคิดทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการขายให้กับบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Expo หรือ Event ต่างๆ
 • เข้าร่วมงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า และนำจำหน่าย เสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ SWOT และหาแนวทาง
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า เพื่อศึกษา/วิเคราะห์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ ประเมินอากาสและความเสี่ยงทางการตลาดเพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนและสร้างกลยุทธ์

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ HVAC หรือ Refrigeration 1 – 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint ,Excel ,Word ได้ดี
 • ภาษาอังกฤษ ต้องสามารถสื่อสารได้ในระดับ – ดี อ่าน/เขียนในระดับ – ดี
 • มีรถยนต์และเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 • หากสื่อสารได้หลายภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน