ประเภทสินค้า

 • UPS

ช่างเชื่อม

Job Description

 • เชื่อมชิ้นงานตามแบบเพื่อการผลิตที่กำหนดมาตราฐานและตำแหน่งการเชื่อมอย่างถูกต้อง
 • ดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรและบันทึกผลตามแผนที่กำหนด
 • ติดป้ายบ่งชี้แยกของดีของเสียได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจเช็ครายละเอียดขนาด-จำนวนPARTต่างๆและความเรียบร้อยของงานที่ผลิตก่อนและหลังการประกอบชิ้นงาน
 • ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่หัวหน้างานกำหนด
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส , การป้องกันยาเสพติด , ความปลอดภัย ฯลฯ
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทกำหนด

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขี้นไป
 • มีประสบการณ์งานเชื่อมซีโอทู 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเชื่อมซีโอทู
 • สามารถทำงานที่ศาลายาได้
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15 – 17.15น.ได้ (วันเสาร์ เลิก 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน