วิศวกร (Inverter Solutions)

Job Description

 • ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย และ Supplier ในด้านการพัฒนาระบบของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ Inverter Compressor, Drive, Controller เช่น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, Package Aircon, Chiller, Air Dyer
 • สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค การแก้ไขปัญหาทั้งในขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบ และหลังการขาย
 • (Option) แก้ไขโปรแกรม PLC, HMI ให้เหมาะสมกับระบบของลูกค้าในแต่ละงาน
 • ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้แบบมีความถูกต้อง
 • บริหารทางเลือกสำหรับการจัดหาวัสดุชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ
 • บริหารโครงการ ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาหน้างาน และสรุปแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ การควบคุม หรือระบบที่คล้ายกันที่ใช้ Inverter Compressor
 • สามารถอ่านแบบระบบทำความเย็น เครื่องกล และไฟฟ้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน (มีการติดต่อ Supplier ต่างชาติ)
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล และใบขับขี่
 • ถ้ามีทักษะในการเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC, HMI, Modbus Communication จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานเป็นทีม

แบบฟอร์มสมัครงาน