ประเภทสินค้า

 • UPS

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสาขาศาลายา

Job Description

งานด้านการสรรหา 

 • ควบคุมอัตรากำลังคน หาช่องทางการสรรหา เช่น ออกบูธ website สำนักจัดหางาน ฯลฯ
 • นัดสัมภาษณ์งาน และคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม JD
 • บันทึกข้อมูลใบสมัครงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานลงระบบข้อมูล Payroll

งานด้านการจัดอบรม

 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี
 • จัดสถานที่และของว่างสำหรับอบรม/สัมมนาในบริษัทฯ

งานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง

 • รวบรวมเอกสารเงินเดือน และจัดทำเงินเดือนให้พนักงาน
 • ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้พนักงานและดำเนินการรบรวมเอกสาร

งานด้านสวัสดิการ

 • จัดทำเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แจ้งประกันอุบัติเหตุให้พนักงาน และประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • ดำเนินงานตามระบบ ISO 9001

งานด้านอื่นๆ

 • ร่วมจัดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ และเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทกำหนด
 • รับฟังและให้คำปรึกษากับพนักงาน, ดูแลเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับแม่บ้าน
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส , การป้องกันยาเสพติด , ความปลอดภัย ฯลฯ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องประกันสังคมและกฎหมายแรงงาน
 • อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางไปที่ต่าง ๆ ได้
 • มีความรู้เรื่องของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

แบบฟอร์มสมัครงาน