ประเภทสินค้า

 • UPS

Assistant Product Marketing Manager

Job Description

งานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ประสานงานกับSupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหาแนวทางแก้ไข
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงานกับทีมกราฟฟิก จัดทำสื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
 • วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ตลาด ส่งเสริมขายขาย การประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน

งานด้านการส่งเสริมการตลาด

 • ดึงยอดขายและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ ตามประเภท แบรนด์ ช่องทาง เพื่อวางแผนการขาย
 • มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 4Ps (Product, Price, Place , Promotion)
 • วางแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการวัดผลที่เกิดขึ้นจากแผนการตลาดนั้นๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และ end userเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
 • ศึกษาและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจและคู่แข่งทางธุรกิจ
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อทำแผนการตลาด
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อทำกิจกรรม หรือโครงการร่วมกับ end user

งานด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่

 • ศึกษาขนาดและความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาโครงสร้างตลาด คู่แข่ง เพื่ีอกำหนด Position ของผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ประสานงานกับ Supplier เพื่อทำข้อมูล ประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาโครงสร้างต้นทุน เทคโนโลยี เพื่อกำหนดราคา และทิศทางของผลิตภัณฑ์

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด , วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ HVAC หรือเครื่องมือช่าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานด้านอุสาหกรรมเครื่องทำความเย็น 3-5 ปี
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้ในระดับดี โดยเฉพาะ Excel
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ
 • มีทักษะและความคิดCreate campaignการตลาด และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินผลยอดขายสินค้า และสามารถนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน