Assistant Product Marketing Manager,RHVAC

Job Description

 • งานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานกับSupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหาแนวทางแก้ไข
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงานกับทีมกราฟฟิก จัดทำสื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
 • วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ตลาด ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
 • งานด้านการส่งเสริมการตลาด
 • ดึงยอดขายและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ ตามประเภท แบรนด์ ช่องทาง เพื่อวางแผนการขาย
 • มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 4Ps (Product, Price, Place , Promotion)
 • วางแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการวัดผลที่เกิดขึ้นจากแผนการตลาดนั้นๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และ end userเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
 • ศึกษาและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจและคู่แข่งทางธุรกิจ
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อทำแผนการตลาด
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อทำกิจกรรม หรือโครงการร่วมกับ end user
 • งานด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาขนาด และความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาโครงสร้างตลาด คู่แข่ง เพื่อกำหนด position ของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
 • ประสานงานกับ Supplier เพื่อทำข้อมูล ประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาโครงสร้างต้นทุน เทคโนโลยี เพื่อกำหนดราคา และทิศทางของผลิตภัณฑ์

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 26 – 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ HVAC หรือ Refrigeration 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอุสาหกรรมเครื่องทำความเย็น 3-5 ปี
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้ในระดับดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี
 • มีรถยนต์ และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีทักษะและความคิดCreate campaignการตลาด และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินผลยอดขายสินค้า และสามารถนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ และค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน