Digital Marketing and Content Creator

Job Description

 • วางแผนการทำ Content ในแต่ละช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Youtube, [email protected] เพื่อให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า
  ของบริษัทฯ ได้อย่างตรงประเด็นและน่าสนใจ
 • สามารถทำกราฟฟิค หรือตัดต่อวิดีโอด้วยตัวเองได้
 • สร้างกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ที่กระตุ้น Engagement การมีส่วนร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และสามารถเขียนข้อความให้อ่านสนุก น่าสนใจ
 • สรุปภาพรวมและจัดทำรายงานส่งผู้บังคัญบัญชา

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาด Online อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำกราฟฟิคได้
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน