ประเภทสินค้า

Energy Solution Sale Engineer (Supv. / Manager)

Profile & Qualifications Required

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรมบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบัญชีห้างจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

 • จัดทำใบวางบิลและนัดรับชำระเงินจากลูกหนี้ จัดทำใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการรับชำระจากลูกหนี้
 • ทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานกระทบยอดรายได้ตาม ภพ.30
 • ทำรายงานลูกหนี้ค้างเกินกำหนดประจำเดือน
 • ติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบพร้อมกระทบยอดลูกหนี้คงเหลือและบัญชีด้านรายรับอื่นๆ
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

แบบฟอร์มสมัครงาน