ประเภทสินค้า

 • UPS

Mobile & Web Application Programmer

Job Description

 • ออกแบบและพัฒนา Mobile Application บน iOS และ Android
 • ออกแบบและพัฒนา Web Application ทั้ง Front end และ Back end
 • ปรับปรุง ทดสอบ แก้ไข bug และพัฒนาเพิ่ม featureใหม่ๆ

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการเทคโนโลนีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนา Mobile Application บน iOS & Android และ Deploy app ขึ้น App store / Play store ได้
 • สามารถพัฒนา Web Application ทั้ง Front end และ Back end ได้ และมีความรู้เกี่ยวกับ Web service/ API
 • มีความรู้และเข้าใจในการออกแบบ Database และคำสั่ง SQL
 • มีความรู้ด้านภาษา PHP, JavaScript, HTML, CSS, AJAX, jQuery, Java, Swift, Kotlin หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ขยันอดทน, ซื่อสัตย์, มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามกำหนด
 • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน