Pre-Sales Engineer

Job Description

 • สนับสนุนงานขายให้เกิดประสิทธิภาพและผลกำไรสูงสุดหรือตามคำสั่งของผู้จัดการฝ่ายขาย
 • กำหนดตรวจสอบขอบเขตของงานข้อมูลทางเทคนิค ความต้องการข้องลูกค้า และการนำเสนอ solutions ตามความต้องการ
 • ดูรายละเอียด งาน ด้าน engineering, และ Technical support ของ Product ที่บริษัทฯ จำหน่าย
 • ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายขาย การสนับสนุนการขาย และ ออกแบบโซลูชันให้สอดคล้องกับลูกค้า
 • ให้การฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพแก่พนักงานในทีมเพื่อพัฒนาทีมและผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ ความเฉียบแหลมทางเทคนิค และทักษะการขายทางเทคนิค ให้กับผนักงานขาย
 • การมอบหมายและกำกับดูแลงานบริการ การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและการจัดการสมาชิกในทีมบริการเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมาย
 • การจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าซ้ำ
 • ศึกษาจัดการกฎระเบียบ ข้อจำกัด และกฎหมายของอุตสาหกรรม ทำให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ และเป็นปัจจุบัน บนมาตรฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
 • แก้ไขปัญหาและปรับปรุงวิธีการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของส่วนบริการลูกค้า
 • ให้การสนับสนุนงานขาย (Presales Support) ทางด้านเทคนิคตัวสินค้าและระบบไฟฟ้า
  – พบลูกค้าพร้อมกับ Sale โดยทำหน้าที่ Present Productsหรือระบบงาน / ตอบคำถามลูกค้า / ทำ POC (Demoอุปกรณ์ หรือทำ Product Presentation
  – สำรวจหน้างาน ร่วมประชุม เก็บความต้องการของลูกค้า นำมาจัดทำรูปแบบนำเสนอ
  – ออกแบบคำนวณ (ระบบสำรองไฟฟ้า UPS ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ)
  – จัดทำต้นทุน BOM/BOQ sinv เพื่อให้ Sales เสนอราคาลูกค้า
  – ประสานงาน โรงงาน(ต่างประเทศ) เรื่อง ข้อมูลด้านเทคนิค
  – ประสานงาน กับ ฝ่ายผลิต (ประกอบชุด BATTERY UPS) ,ประสานงานผู้รับเหมา
  – Comply สินค้า จัดทำเอกสารสำหรับยื่นประมูลงาน

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมศาสตร์ , วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์วิศวกรงาน ด้าน ระบบสำรองไฟฟ้า ด้าน Data Center
 • มีประสบการณ์ ด้าน Pre – Sales Engineer หรือ service งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน