ประเภทสินค้า

Project Engineer

Job Description

 • เขียนแบบ
 • จัดทำรายละเอียดของแบบ (Shop Drawing) ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้แบบมีความถูกต้อง
 • วิเคราะห์แบบการก่อสร้างในเชิงเทคนิค
 • บริหารโครงการ ควบคุมต้นทุนตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาหน้างานได้

Profile & Qualifications Required

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad อ่านและเขียนแบบได้
 • มีประสบการณ์ Estimate ด้านงานก่อสร้าง, งานเครื่องทำความเย็น

แบบฟอร์มสมัครงาน