Sales Engineer (PLC)

Job Description

งานด้านบริหารงานขาย

 • นำเสนอและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า (Programmable logic Control : PLC) ให้กับลูกค้า
 • แนะนำสาธิตสินค้า เพื่อเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า
 • นำสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลองใช้งาน
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย
 • ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิม พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในการทดสอบและให้บริการสินค้า
 • จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือน และรายปี
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด
 • จัดทำสเปคสินค้า จัดทำใบเสนอราคา
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ Network]

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint ,Excel ,Word ได้ดี
 • ภาษาอังกฤษ ต้องสามารถสื่อสารได้ในระดับ – ดี อ่าน/เขียนในระดับ – ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน