Sales Manager/ Sales (Coldroom)

Job Description

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทำความเย็น สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย
 • ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือน และรายปี
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด

งานด้านการบริหารและพัฒนาทีมงานขาย

 • วางแผน ควบคุม และติดตามผลการทำงานของพนักงานในแผนก
 • หาวิธีการแก้ไขปัญหาการขายต่าง ๆ ของแผนกให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของทีมงาน
 • จัดทำและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
 • ประเมินผลและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของทีมงาน

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอุปกรณ์ทำความเย็น 4 – 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint ,Excel ,Word ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ภาษาอังกฤษ ต้องสามารถสื่อสารได้ในระดับ – ดี อ่าน/เขียนในระดับ – ดี
 • หากสื่อสารได้หลายภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน