Senior Internal Audit

Job Description

งานด้าน INVENTORY

 • คำนวณต้นทุนก่อนขออนุมัติการเบิกผลิต
 • บันทึกเบิกสินค้าในระบบ
 • คำนวณต้นทุนพร้อมบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ
 • สรุปยอดการเบิกสินค้าประเภทเบิกผลิต
 • สรุปยอดการเบิกใช้สินค้าและเบิกสินค้าตัวอย่างส่งแผนกบัญชี
 • จัดทำรายงานรายละเอียดใบเปลี่ยนสินค้าประจำเดือนเพื่อส่งให้ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ Update สถานะ

งานด้านวางแผนและตรวจสอบ

 • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ โดยการเข้าไปสุ่มนับไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • ตรวจสอบยอดใบเปลี่ยนคงค้างกับรายงานที่ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ Update สถานะประจำเดือน

งานด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาสถิติ ,วิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการซัพพลายเชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และวางแผน 2-3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ,PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

แบบฟอร์มสมัครงาน