ค่านิยมองค์กร

เกี่ยวกับเรา

ค่านิยมองค์กร

Service Mind : ใจรักการบริการ

เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด เราพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศจากใจ

Positivity : การมีความคิด หรือทัศนคติในเชิงบวก

การมีความคิด หรือทัศนคติในเชิงบวก การพูดในเชิงบวก ให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆ สามารถคิดงาน หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอ ให้ราบรื่นและผ่านไปด้วยดี

Improvement : การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราไม่หยุดที่จะพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา

Result Oriented : ทำงานมุ่งเน้นผลงาน

เรามุ่งเน้นที่ความสำเร็จ และเป้าหมายองค์กร จึงตั้งใจ ใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อเป็นองค์ชั้นนำ

Integrity : ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โปร่งใส

เราสร้างมาตรฐานในการทำงาน กำหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้

Teamwork : ทำงานเป็นทีม

เรามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมที่จะสร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน

Sangchai's Business Ethics
คุณธรรมและจริยธรรม
ที่แสงชัยยึดถือ

ห่วงใย

Caring

ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่ ซึ่งกันและกัน พร้อมรับฟัง และให้คำแนะนำ เพื่อสร้างกำลังใจ

จริงใจ

Sincere

ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ โปร่งใสไม่หลอกลวงทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งกับพนักงาน องค์กร ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ซื้อสัตย์

Loyal

ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ซื่อตรง ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร ลูกค้า และคู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับของบริษัท ยึดมั่นในความถูกต้องและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ

รักษาชื่อเสียง

Protective

ร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจเพื่อรักษาและปกป้องภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงาน องค์กร ลูกค้า และคู่ค้า

มีน้ำใจ

Kind

มีความเอื้ออาทรเกื้อกูลกัน แบ่งปัน เสียสละ เห็นใจ และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เพื่อบรรเทาปัญหา และร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม

ให้ความเคารพ

Respectful

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม มีมารยาทที่ดี รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่แบ่งแยก และคอยให้เกียรติซึ่งกันและกัน

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน