HIOKI นั้นถือเป็นผู้นำสำหรับเครื่องมือวัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ด้วยการพัฒนาทั้งทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่จะผลิตเครื่องมือวัดไฟฟ้าที่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขต่อไป