TESTO ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตรวจวัด มีลูกค้าทั่วโลกกว่า 650,000 รายด้วยเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูง และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลการวัดในอนาคต