FLIR ออกแบบ พัฒนา และผลิตเทคโนโลยีที่เสริมสร้างการรับรู้ และนำโซลูชันการรับรู้ที่เป็นนวัตกรรมมาไว้ในชีวิตประจำวัน ผ่านทางระบบถ่ายภาพความร้อน ระบบการวิเคราะห์ และระบบตรวจจับภัยคุกคามอันล้ำสมัย