เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ (ติดต่อราชการ)

Job Description

  • ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสาร ที่จำเป็นสำหรับการขอใบอนุญาต
  • ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานนอกราชการเพื่อขอใบอนุญาติ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการขององค์กร
  • ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ใบอนุญาตที่ถูกต้องและตรงตามกฎระเบียบ
  • ติดตามสถานะของใบอนุญาตที่ร้องขอ
  • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
  • รายงานสถานะและความคืบหน้าของใบอนุญาตที่ร้องขอและรายงานในกรณี ที่มีปัญหาหรือความเห็นต่างของหน่วยงานราชการ.

แบบฟอร์มสมัครงาน