ช่างซ่อมเครื่องมือช่าง

Job Description

 • ดูแลตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมบำรุง ของเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ประกอบและตรวจสอบสินค้าให้พร้อมใช้งานก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง
 • ตรวจสอบและควบคุมงานซ่อมและตรวจเช็คเครื่องมือช่าง
 • ออกพบลูกค้า วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คำแนะนำ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีให้กับลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • จัดทำรายงานประจำเดือนการซ่อมบำรุงสินค้าเพื่อนำเสนอให้หัวหน้างาน

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช- ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องมือช่าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • หากมีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

แบบฟอร์มสมัครงาน