พนักงานคลังสินค้า (โรงตู้ไฟฟ้า ศาลายา)

Job Description

 • เบิกจ่ายสินค้า
 • ปฏิบัติตามระบบการรับสินค้าเข้าคลัง และเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง
 • ตรวจเช็คสินค้าก่อนทำการเก็บเข้าชั้นวาง รับสินค้าจากซัพพลายเออร์เข้าให้ถูกคลังที่กำหนดไว้ และรับสินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าผลิตเสร็จเข้าคลังให้ถูกต้อง
 • ทำการจัดสินค้าให้ตรงกับเอกสารเบิกจ่าย
 • ทำการจัดสินค้าให้ตรงกับเอกสารเบิกจ่าย และจ่ายสินค้าให้ทันเวลาที่ตั้งไว้และถูกต้อง
 • ดูแลพื้นที่และทำความสะอาดพื้นที่ และสินค้าให้พร้อมใช้งาน
 • ทำตารางและจัดทำรูปของสินค้า
 • โอนย้ายสินค้าผลิตเสร็จจากโรงงานไปสโตร์ เพื่อขายต่อไป
 • ติดต่อเรื่องโอนย้ายสินค้าต่างระหว่างสโตร์ต่างๆ
 • สุ่มตรวจสอบสินค้าในสโตร์ทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย 18-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

แบบฟอร์มสมัครงาน