พนักงานประสานงานคลังสินค้า (โรงตู้ไฟฟ้า ศาลายา)

Job Description

 • ตรวจสอบเอกสารใบขอรับคืนสินค้า ใบลดหนี้ ใบยืม ใบเคลมทดแทน
 • ดำเนินนการจัดการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น ใบเบิกจ่าย,ใบรับสินค้า,ใบยืมสินค้า,ใบโอนสินค้า เป็นต้น
 • จัดทำรายงานใบยืม, รายงานส่งเคลม, รายงานส่งเอกสารลดหนี้ ประจำวัน
 • จัดเก็บเอกสารของงานสโตร์ และงานซ่อมบำรุงให้เป็นระเบียบ และค้นหาง่าย
 • จัดเก็บข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อนำมาทำ KPI เพื่อส่งทุกเดือน
 • บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงเพื่อเป็นประวัติทุกครั้ง
 • จัดการทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปีตามที่หัวหน้างานกำหนด และจัดเก็บ Check List ที่เครื่องจักรและทำทดแทนทุกเดือน
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอก ในกรณีที่มีการแจ้งดำเนินการเข้าซ่อมตามแผนและไม่ตาม

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย 18-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

แบบฟอร์มสมัครงาน