หัวหน้าสโตร์ (ศาลายา)

Job Description

งานด้านคลังสินค้า                                                                                                                                

 • ควบคุมดูแลการโยกย้ายสินค้า  จัดเก็บสินค้า เข้าพื้นที่ ให้ถูกต้องเป็นไปตามเอกสารการซื้อขาย
 • บริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านของการรับเข้า จัดเก็บ ดูแลรักษา และการจ่ายออกสินค้าที่ดูแล
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆก่อนส่งมอบให้แผนกอื่นภายในองค์กร
 • ตรวจนับสต็อกสินค้าทุกวันที่ 15 ของเดือนอย่างน้อย 5 % ของรายการสินค้า เพื่อเสนอ รายงานผู้บังคับบัญชา

งานด้านวิเคราะห์ระบบการทำงาน การบริหาร และการพัฒนา                                                                                         

 • ร่วมวางแผนและวิเคราะห์ระบบการทำงานของคลังสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอแนวททางในการปรับปรุงพัฒนารวดเร็ว ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องตามระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ประสานงานระหว่างภายในทีมให้ทำงานสอดคล้องกัน เป็นระบบ และใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนและติดตามผลการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆของทีมงาน
 • พัฒนาศักยภาพและความสามารถ รวมถึงประเมินผลการทำงานของทีมงาน

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย 25 – 35  ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • สารถขับรถโฟลค์ลิฟท์ได้ ( มีใบอนุญาติ หรือ ใบสำคัญการอบรม)
 • มีความเป็นผู้นำ ที่ชัดเจน ,มีเป้าหมายชัดเจน ตัดสินใจเด็ดขาด,รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้หากมีงานด่วน

 

แบบฟอร์มสมัครงาน