เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

Job Description

งานด้านจัดซื้อ

 • หาราคาวัสดุ, สิ่งของ, เครื่องมือ ตามคำร้องขอของ ฝ่ายต่างๆ
 • จัดหาวัสดุ, สิ่งของ, เครื่องมือ ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านสินค้าคงคลัง, ราคา ทันกำหนดเวลา และเงื่อนไขต่างๆ
 • ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายในประเทศ พร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานงานกับผู้ขอซื้อ
 • ดำเนินการคืน เปลี่ยน หรือปรับปรุงสินค้าที่ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ หรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
 • จัดระบบและดำเนินการเปิด PO. หลังจากคัดเลือก supplier ได้แล้ว เพื่อซื้อสินค้าโดยเอกสารต้อง ถูกต้อง, กระชับ, รัดกุม
 • ส่ง PO. ให้กับ supplier ผ่านทาง Fax. หรือ E-Mail
 • ติดตาม Order Acknowledgement และ Invoice จาก Supplier และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ให้ตรงกับ PO
 • ติดตามตารางการจัดส่งสินค้าจาก supplier
 • ประสานงานและติดตามผลการส่งมอง สินค้าของ ผู้ขาย
 • ติดตามตารางการจัดส่งสินค้าจาก supplier
 • ประสานงานกับแผนกบัญชีการเงินในการ ชำระค่าสินค้า
 • ลงบันทึกตารางการจัดส่งสินค้า ETD, ETA และ Confirmed ETA ในระบบส่วนกลาง
 • จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ขาย เช่น ประเภทสินค้า คุณภาพ ราคา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ เลือกใช้บริการ
 • แสวงหาและจัดเก็บข้อมูลในส่วนแคตตาล็อคสินค้า และตัวอย่างสินค้าเพื่อประกอบการเลือกซื้อ
 • ส่งเสริมงานส่วนฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อ ต่างๆ ที่จัดไว้ให้พร้อมแล้วนั้น ให้บุคลากรต่างๆ เกิดการใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง
 • จัดระบบ Filing เอกสารเพื่อให้สามารถสืบค้น PR ได้ หลังจากเปิด PO. ซื้อสินค้าแล้ว

ด้านการหาผู้ขายรายใหม่

 • หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่
 •  ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเงื่อนไข, In-co term และขั้นในการนำเข้าสินค้า
 • มีประสบการณืในการสั่งซื้อ การเจรจา การทำ forecast
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและสูตรการคำนวณได้ ได้เช่น Microsoft office excel เป็นต้น
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ด้านงานจัดซื้อ,จัดหา,จัดจ้าง,มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีปฎิภาณไหวพริบ,มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

แบบฟอร์มสมัครงาน