เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

Job Description

  • ตรวจสอบอุปกรณ์และ Part ต่างๆ ในระหว่างกระบวนการผลิต , ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งทดสอบผลิตภัณฑ์ หลังจากเสร็จกระบวนการผลิต ของแผนกงานไฟฟ้าและเหล็ก
  • ตรวจ visual check / label / อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต / หลังการผลิต โดยอิงจาก NCR และ/หรือ compain จากลูกค้า
  • บันทึกและเก็บสถิติของข้อบกพร่องที่เกิดในกระบวนการผลิต
  • ทบทวนข้อตกลงของลูกค้ากับการออกแบบและกระบวนการผลิต ให้ถูกต้องตรงความต้องการลูกค้า

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน