เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

Job Description

ด้านบัญชีลูกหนี้

 • บันทึกรับชำระหนี้ และทำการส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เพื่อให้ได้รับการรับชำระหนี้ที่ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • บันทึกตัดรับชำระลูกหนี้ และทำการส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการรับเงินจากลูกหนี้ในแต่ละวัน
 • บันทึกนำฝากเงินสด และทำการส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับยอดเงินที่ด้รับมาจริง และนำฝากบัญชีได้ถูกต้อง
 • บันทึกโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร และส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารการรับเงินกับจำนวนเงินที่เข้าบัญชี

บันทึกเช็ครับผ่าน

 • เพื่อให้ทราบยอดเงินที่เข้าบัญชีถูกต้องตรงกันระหว่างรายงานกับ Statement

เช็ค Statement

 • เพื่อให้ทราบว่าเช็คที่ได้รับมาจากลูกหนี้ มียอดเข้าบัญชีถูกต้องตามที่ได้รับชำระจริง เมื่อมีการตรวจเช็คจาก Statement แล้ว
 • เพื่อทราบยอดเงินที่ลูกค้าจ่ายชำระแล้วถูกต้องตามยอด

ติดตามยอดขาย

 • ยอดสินค้าที่นำฝากขายครบตามจำนวนที่ฝากขายจริง

วางบิล

 • เพราะลูกค้าแต่ละรายมีรายละเอียดในการวางบิลที่แตกต่างกันไป เช่น วันที่วางบิล เวลาที่วางบิล และเอกสารในการแนบไปวางบิล ดังนั้น เราต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อวางบิลให้ถูกต้องและครบถ้วน

รับเช็ค

 • การรับเช็คก็เช่นเดียวกับการวางบิล จะมีรายละเอียดในการรับเช็คที่แตกต่างกันไป เช่น สถานที่ในการรับเช็คแต่ละครั้ง เวลาในการรับเช็ค ดังนั้นเมื่อมีการรับเช็คทุกครั้ง เราต้องโทรไปคอนเฟริมสถานที่ในการรับเช็คและยอดเงินโอนทุกครั้งเพื่อความถูกต้อง

การตรวจเช็คภาษีขาย

 • ตรวจสำเนาใบกำกับว่ามีลายเซ็นลูกค้าเซ็นต์รับ และประทับตราถูกต้องตรงกัน เพื่อให้ยอดภาษีถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารกับรายงานภาษีขาย
 • เพื่อให้ยอดภาษีถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารกับรายงานภาษี

จัดเอกสารการเงินและสำเนาใบกำกับภาษี

 • เพื่อเป็นหลักฐานในการับเงินและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีประสบการณ์บัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้มา 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

แบบฟอร์มสมัครงาน