เจ้าหน้าที่บัญชี

Job Description

1. งานด้านการตั้งหนี้
– บันทึกตั้งหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. งานด้านจ่ายชำระหนี้
– สรุปยอดเงินและรวบรวมเอกสารเพื่อทำจ่าย Supplier กรณีจ่ายเป็นเงินโอนและเช็ค
– สรุปยอดเงินและรวบรวมเอกสารเพื่อทำค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์
– การทำจ่ายค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ (shipping)
3. งานด้านตัดจ่ายชำระเจ้าหนี้ในระบบ
– ตัดจ่ายชำระหนี้ต่างๆในระบบ
4. งานด้านตรวจบิลซื้อสินค้า
– ตรวจสอบความถูกต้องของบิลซื้อสินค้า
– ตรวจเช็คใบสั่งซื้อ (PO) ว่ามีทำรับสินค้าถูกต้องตามที่สั่งซื้อ (Match PO)
5. งานด้านสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ
– สรุปค่าใช้จ่ายส่งออก
– สรุปค่านายหน้าบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
– สรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือทุกสิ้นเดือน
– กระทบยอดเงินมัดจำระยะสั้น
6. งานด้านการจัดเก็บเอกสาร
– จัดเก็บใบกำกับภาษีเข้าแฟ้มภาษีซื้อ
– เคลียร์เอกสารที่เกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย-หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Internet , E-mail ได้
  • มีความรู้เบื้องต้นด้านบัญชี
  • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน