เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด้านการอบรม)

Job Description

งานด้านอบรม
 • จัดทำแผนอบรมประจำปีภายใน/ภายนอก  ประสานงานหาหลักสูตร จัดอบรม ประเมินการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดสถานที่
 • ประสานงานจัดทำVDO สำหรับอบรมออนไลน์ และประชาสัมพันธ์การอบรม รวบรวมคะแนน
 • ส่งเอกสารการอบรมให้กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
 • งานค่าเที่ยว จะทำเดือนละ 2 ครั้ง วันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน
 • คีย์เอกสารเงินเดือน และโหลดข้อมูลเข้าระบบPayroll
 • งานประเมินทดลองงาน 60วัน /90วัน /119วัน และติดตามผลการประเมิน จะทำเดือนละ 2 ครั้ง วันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน
งานอื่นๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส , การป้องกันยาเสพติด , ความปลอดภัย ฯลฯ
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง อายุ26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ /บริหารธุรกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอบรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook หรือโปรแกรมสำนักงานทั่วไป ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบขั้นพื้นฐานได้ เช่น Photoshop, Canva, Illustrator เป็นต้น
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี

แบบฟอร์มสมัครงาน