เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (ศาลายา)

Job Description

 • จัดทำเอกสารใบยืมสินค้า
 • สรุปรายงานใบยืมสินค้า
 • ติดตามงานยืมสินค้า กรณีเกินกำหนด
 • บันทึกเอกสารยืมเบิกประกอบ เพื่อส่งต่อให้ผู้ผลิตเบิกประกอบ ห้องเย็นต่างๆ
 • ติดตามงานรับผลิตเบิกประกอบต่างๆ และรับผลิตเป็นสินสำเร็จรูป
 • สรุปรายงานสินค้าคงเหลือ จากคลังเบิกประกอบ ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
 • สามารถบันทึกรับเข้าสินค้า สังกัดต่างๆภายในเครือได้
 • สามารถโอนย้ายตัวเลขและส่งงานภายในเครือและระหว่างคลังได้
 • จัดทำเอกสารต่างๆส่งต่อหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดเก็บเอกสารแยกประเภทงานงานลงแฟ้มให้ครบถ้วนเรียบร้อย
 • รับผิดชอบดูแลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขายและฝ่ายบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง 22 – 35  ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน