เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (เครื่องมือช่าง) ศาลายา

Job Description

 • ประสานงานติดต่อกับฝ่ายขาย เพื่อซัพพรอท์ด้านงานขาย
 • ประสานงานติดต่อมอบหมายงานกับแผนกคลังสินค้า และพนักงานสโตร์ได้
 • ประสานงานคิดค่อฝ่ายบัญชีเอสครอป์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารใบโอนระหว่างคลัง ใบบันทึกเบิก ใบยืมต่างๆ ที่เกี่ยวแผนกเครื่องมือช่าง
 • ติดตามเอกสารงานเคลมต่างๆ เปิดใบเปลี่ยน ลดหนี้ ที่เกี่ยวแผนกเครื่องมือช่าง
 • จัดทำเอกสารโอนย้ายภายในเครือและระหว่างคลัง ที่เกี่ยวแผนกเครื่องมือช่าง
 • จัดทำเอกสารต่างๆส่งต่อหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ภายในระยเวลาที่กำหนด

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน