เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต (เหล็ก)

Job Description

  • การคีย์เบิกต้นทุนการผลิต,เบิกเพิ่มในต้นทุน และเบิกใช้ในแผนก(ใช้ WINSPEED ในการเบิก)
  • ตรวจเช็คใบรับของเพื่อการผลิตและส่งตู้ไปยังคลังต่างๆ
  • ติดป้ายบ่งชี้แยกของดีของเสียได้อย่างถูกต้อง
  • ดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรและบันทึกผลตามที่กำหนด เช็คและแจ้งปัญหาการใช้งาน
  • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย – หญิง  25 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, Excel  ได้
  • สามารถวิเคราะห์งานและมีทักษะการสื่อสารที่ดี การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

แบบฟอร์มสมัครงาน