เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด้านการสรรหา)

Job Description

 • วางแผนกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรให้ได้คุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 • สรรหาผู้สมัครผ่านช่องทาง Website Job ,social media และ LinkedIn รวมถึงเฟ้นหาเครื่องมือที่ทันสมัยตอบโจทย์การสรรหา
 • จัดเก็บข้อมูลและทำรายงานสรุปกำลังคน วิเคราะห์ข้อมูลการสรรหาส่งผู้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ /สถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัทฯ
 • ออกแบบสื่อประสัมพันธ์การรับสมัครงาน และทำemployer branding ผ่านช่องทางต่างๆ
 • ออกบูธรับสมัครพนักงาน ตามตลาดนัดแรงงานและสถาบันการศึกษา และติดต่อสถาบันการศึกษา เพื่อจัดคลาสอบรมให้นักศึกษาและนำเสนอบริษัทฯ
 • ติดต่อสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น รวมถึงเข้าร่วมสัมภาษณ์งานตามความเหมาะสม และประสานงานการสัมภาษณ์งานให้ราบรื่น
 • ดูแลกระบวนการสรรหาทั้งระบบ เช่น Onboarding Program , orientation เป็นต้น
 • ตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่ เช่น ตรวจประวัติอาชญากรรม ,เงินค้ำประกัน ,ประกันอุบัติเหตุ ,การเปิดบัญชีเงินค้ำประกัน ,การจัดเก็บลายนิ้วมือ,การทำบัตรพนักงาน ,เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเริ่มงาน ฯลฯ
 • จัดทำและติดตามใบประเมินทดลองงานของพนักงาน ตามรอบการประเมิน
 • ตรวจสอบและติดตามกระบวนการลาออกของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูล Exit Interview จนจบกระบวนการ

แบบฟอร์มสมัครงาน