General Manager (ขาย Power Tools)

Job Description

 • วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา และฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เพื่อนำเสนอแก่
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า , ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าทางธุรกิจ ของบริษัท เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ ติดตาม ประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • รายงานปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบกับยอดขาย รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้สินค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือหาแนวทางต่างๆ ในงานขายได้ ต้อง create งานต่างๆ กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ไปเสนองานขายใหม่กับลูกค้าได้
 • ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ประเมินผลและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของทีมงานเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  3-5 ปี
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครืองมือช่าง สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือเป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsft office ได้

แบบฟอร์มสมัครงาน