Sales executive (ขาย OEM)

Job Description

 • ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทาความเย็น คอมเพรสเซอร์ Hitachi , Scroll Copeland ZB , Copeland India
 • เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงาน ผู้ผลิต ทั้งตู้เย็น ตู้แช่ และตู้กดน้าเย็นน้าร้อน ตู้กดน้าหวาน รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตเครื่องทาน้าแข็ง
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย
 • ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือน และรายปี
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอะไหล่อุปกรณ์ทำความเย็น 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint ,Excel ,Word ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • หากสื่อสารได้หลายภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน