แสงชัยกรุ๊ปคืนสุขสู่สังคม บริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ต.ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ผอ.สกร.กร.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กร.ทหาร รับมอบสิ่งของและเงินสด จาก คุณอรรถวัฒน์ อัศวนิเวศน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ แสงชัย กรุ๊ป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคาร ๖ กร.ทหาร เพื่อสนับสนุนภารกิจ บก.ทท. ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ภาพบรรยากาศ การบริจาคสิ่งของและเงิน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ข่าวสารและบทความแนะนำ