เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

Job Description

 • งานด้านการตั้งหนี้
 • บันทึกตั้งหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • งานด้านจ่ายชำระหนี้
 • สรุปยอดเงินและรวบรวมเอกสารเพื่อทำจ่าย Supplier กรณีจ่ายเป็นเงินโอนและเช็ค
 • สรุปยอดเงินและรวบรวมเอกสารเพื่อทำค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์
 • การทำจ่ายค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ (shipping)
 • งานด้านตัดจ่ายชำระเจ้าหนี้ในระบบ
 • ตัดจ่ายชำระหนี้ต่างๆในระบบ
 • งานด้านตรวจบิลซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบิลซื้อสินค้า
 • ตรวจเช็คใบสั่งซื้อ (PO) ว่ามีทำรับสินค้าถูกต้องตามที่สั่งซื้อ (Match PO)
 • งานด้านสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • สรุปค่าใช้จ่ายส่งออก
 • สรุปค่านายหน้าบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
 • สรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือทุกสิ้นเดือน
 • กระทบยอดเงินมัดจำระยะสั้น
 • งานด้านการจัดเก็บเอกสาร
 • จัดเก็บใบกำกับภาษีเข้าแฟ้มภาษีซื้อ
 • เคลียร์เอกสารที่เกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Profile & Qualifications Required

 • อายุ 22-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Internet , E-mail ได้
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน