Product Marketing officer (RHVAC)

Job Description

1.งานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ประสานงานกับSupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหาแนวทางแก้ไข
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงานกับทีมกราฟฟิก จัดทำสื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
 • วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ตลาด ส่งเสริมขายขาย การประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน

2.งานด้านการส่งเสริมการตลาด

 • ดึงยอดขายและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ ตามประเภท แบรนด์ ช่องทาง เพื่อวางแผนการขาย
 • มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 4Ps (Product, Price, Place , Promotion)
 • วางแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการวัดผลที่เกิดขึ้นจากแผนการตลาดนั้นๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และ end userเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
 • ศึกษาและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจและคู่แข่งทางธุรกิจ
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อทำแผนการตลาด
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อทำกิจกรรม หรือโครงการร่วมกับ end user

3.งานด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่

 • ศึกษาขนาดและความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาโครงสร้างตลาด คู่แข่ง เพื่ีอกำหนด Position ของผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ประสานงานกับ Supplier เพื่อทำข้อมูล ประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ศึกษาโครงสร้างต้นทุน เทคโนโลยี เพื่อกำหนดราคา และทิศทางของผลิตภัณฑ์

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • จบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี
 • มีรถยนต์ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัด,ต่างประเทศได้
 • มีทักษะและความคิดCreate campaignการตลาด และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินผลยอดขายสินค้า และสามารถนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ Live steaming หรือพูดหน้ากล้องแนะนำสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือรู้จักและใช้เครื่องมือช่างอยู่แล้ว จะพิจารณาเป็นเศษ
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ,Microsoft Excel และ Power Point ได้ในระดับดี

 

แบบฟอร์มสมัครงาน