Digital Marketing Officer

Job Description

 • ทำตลาดผ่าน Social Network ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook , Twitter , Online
 • Shopping Website ต่างๆ ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ
 • วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Online / Social Media เพื่อสร้างยอดขายโดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า, การจัดกิจกรรมทางการตลาด, การจัดโปรโมชั่นต่างๆรวมถึงการตอบคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์คู่แข่ง, พฤติกรรมการเข้าชมและการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online เพื่อนำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น
 • วางแผน พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการหาช่องทางและแนวทางใหม่ๆ ในการขายสินค้าออนไลน์
 • สำรวจ วิเคราะห์ สื่อออนไลน์ของคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า
 • ผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้น ให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของบริษัท
 • จัดทำสรุปด้านการขายสินค้าออนไลน์และรายงานยอดขาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาด Online อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง รู้จักและใช้เครื่องมื่อช่างได้
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Power Point , Photoshop ได้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office , Microsoft Excel ได้

แบบฟอร์มสมัครงาน