ประเภทสินค้า

 • UPS

Direct Sales

Job Description

 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้า และทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความกระตือรือร้นในการขายสินค้า และออกพบลุกค้า และวางแผนพร้อมนำเสนอรายละเอียดการออกพบลูกค้าทุกสัปดาห์
 • รู้จัก created งานขายของตัวเองได้
 • มีไหวพริบ ปฏิภาณ ในงานขาย (คู่แข่งเยอะ) และสามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 • ประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน เช่น ประสานงานขาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำเอกสารต่างๆ แทนเจ้าหน้าที่ประสานงานได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานไม่อยู่
 • ฝึกทักษะ การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้
 • ประเมินผลการทำงานของตัวเอง
 • นำเสนอรายละเอียดในการทำงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อปรับปรุงงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามระบบ
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • สามารถ ปรับเปลี่ยนหน้าที่ การทำงานได้ตามความเหมาะสม

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าหรือสินค้าประเภทเครื่องฟอกอากาศ
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการขายอุปกรณ์ หรือสินค้าให้กับทางโรงพยาบาล หรือบริษัทฯ องค์กรต่างๆ ได้
 • มีประสบการณ์เดินงานโรงพยาบาล 2 ปี หรือประสบการณ์ขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ได้ดี และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
 • สามารถเรียนรู้งานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว

แบบฟอร์มสมัครงาน