เลขานุการผู้บริหาร

Job Description

งานด้านการจัดตารางกิจกรรมของผู้บริหาร

 • บันทึกตารางนัดพบและการประชุมของผู้บริหาร
 • จัดเตรียม-จัดหา ที่พักและตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร
 • จัดทำเอกสารเพื่อขอวีซ่า เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ, ยื่นเอกสารให้สถานทูตแต่ละประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดหาโปรโมชั่น ราคา รูปแบบการใช้งานซิมของผู้บริหาร สำหรับการใช้งานในต่างประเทศได้รวดเร็ว และคุ้มค่าใช่จ่ายต่อการไปในแต่ละครั้ง

งานด้านการจัดเตรียมการประชุม

 • จัดตารางการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการจองห้องประชุมสำหรับการประชุมนั้นๆ
 • ส่งอีเมลล์เชิญถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการ และ หัวข้อ การประชุมนั้นๆ
 • เข้าร่วมประชุม เพื่อทำบันทึกการประชุม
 • สรุปรายงาน, สรุปแผนงานต่อไปของการประชุม ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

งานด้านสำนักงาน

 • จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ผู้บริหารได้มอบหมาย
 • ซัพพอร์ตงานจัดซื้อ ในส่วนของค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

งานด้านพัฒนาองค์กร

 • เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนา – สร้างสรรค์ ต่างๆ ในองค์กร
 • แจ้งซ่อมแซม – จัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์-สำนักงาน

Profile & Qualifications Required

 • อายุ 22-35 ปี
 • ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดการและบริหารเวลาได้ดี
 • มีความอดทน, มีไหวพริบที่ดี, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆได้ดี
 • มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง

แบบฟอร์มสมัครงาน