เจ้าหน้าที่บุคคล (อบรม)

Job Description

 • จัดอบรมตามแผนอบรมประจำปีภายใน/ภายนอก ประสานงานหาหลักสูตร
 • จัดอบรม ประเมินการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดสถานที่
 • ประสานงานจัดทำVDO สำหรับอบรมออนไลน์ และจัดทำสื่อ Poster หรือ Artworks ประชาสัมพันธ์การอบรมต่างๆ
 • ส่งเอกสารการอบรมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ประสานงานฝ่ายบัญชี รวมถึงจัดทำเอกสารทำเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร
 • ค่าขนม สำหรับการจัดอบรม
 • บันทึกประวัติการอบรมพนักงานในระบบ
 • สรุปค่าใช้จ่ายในการอบรมประจำปีเพื่อรายงานผู้บริหาร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

Profile & Qualifications Required

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , บริหารธุรกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอบรมอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Outlook หรือโปรแกรมสำนักงานทั่วไป ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบขั้นพื้นฐานได้ เช่น Photoshop ,Canva เป็นต้น
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สื่อสารได้
 • เคยมีประสบการณ์ในการยื่นรับรองหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สามารถเป็นพิธีกรหรือพูดหน้าเวทีในคนหมู่มากได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน